Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

aname
3869 6c89
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaki-adi ki-adi

January 07 2018

aname
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viairmelin irmelin
aname
1667 6082 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaNataly Nataly

October 23 2017

aname
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viascorpix scorpix
aname
8572 6545 500
Reposted fromzciach zciach viaKobajashi Kobajashi

October 19 2017

aname
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapauza pauza

October 18 2017

aname
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagruetze gruetze
aname
aname
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagruetze gruetze
aname
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

October 09 2017

aname
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viajethra jethra
8112 1cea 500
Reposted fromkattrina kattrina viafelicka felicka

July 26 2017

aname
1275 648b
Reposted fromgreensky greensky viaMsCaptain MsCaptain
aname
aname
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaboroboro boroboro

July 19 2017

aname
Najpiękniejsze są spontaniczne pomysły, które potem próbujemy zrealizować. A kiedy nam się uda, czasami jesteśmy rozczarowani, czasami zaskoczeni.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo
aname
0701 9b54 500
Reposted fromfungi fungi viavimes vimes
aname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl