Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

aname
4820 2a9a 500
Reposted fromkaiee kaiee vialiveattherainbow liveattherainbow
aname
3996 f681 500
Reposted fromJustMaddie JustMaddie viapampampam pampampam

June 19 2017

aname
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viahrabiapawel hrabiapawel
aname
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viahrabiapawel hrabiapawel
aname
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianergo nergo
aname

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee vianergo nergo
aname

June 20 2017

aname
4820 2a9a 500
Reposted fromkaiee kaiee vialiveattherainbow liveattherainbow
aname
3996 f681 500
Reposted fromJustMaddie JustMaddie viapampampam pampampam

June 19 2017

aname
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viahrabiapawel hrabiapawel
aname
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viahrabiapawel hrabiapawel
aname
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianergo nergo
aname

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee vianergo nergo

June 20 2017

aname
4820 2a9a 500
Reposted fromkaiee kaiee vialiveattherainbow liveattherainbow
aname
3996 f681 500
Reposted fromJustMaddie JustMaddie viapampampam pampampam

June 19 2017

aname
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viahrabiapawel hrabiapawel
aname
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viahrabiapawel hrabiapawel
aname
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianergo nergo
aname
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viahrabiapawel hrabiapawel
aname
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viahrabiapawel hrabiapawel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl