Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

aname
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
aname
aname
Do you ever realize how badly you’re going to miss a moment while you’re living it? Like wow, these are the good days. I am here and I am happy and I feel alive.
Reposted fromverronique verronique viamyinstantneed myinstantneed
aname
Z każdą wiosną bardziej kochaj życie.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianattaly nattaly

April 02 2017

aname
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaprzytulanki przytulanki
aname
0138 6870 500
5426 d226

danger:

Short Term 12  ( 2013 ) 

aname

March 30 2017

aname
1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viapannakies pannakies
aname
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viasatyrlane satyrlane
aname
aname
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaBilora Bilora
aname
Czasami jest tak w życiu, że aby cokolwiek się zmieniło - trzeba zmienić wszystko
— o Boże
Reposted fromstrangeme strangeme vianiebieskieoczy niebieskieoczy
aname
4662 4e09 500
sunset found her squatting in the grass, groaning...
Reposted fromzelbekon zelbekon viasatyrlane satyrlane
aname
9443 d7ff

acquaintedwithrask:

stonerdayzandpurplehaze:

darksideoftheshroom:

rainbow reflection on water

Oh my god

Finally, the gays have polluted the water supply

Reposted fromzombizombi zombizombi viaAlekwas Alekwas
aname
Pewne rzeczy nigdy nie umierają; one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają .
— Santa Montefiore
Reposted fromIriss Iriss viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl